กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ภายใน กปภ. กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ทั่วไป


หน้าหลัก

newanim • ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA - ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  (โครงการ ITA)

ดาวน์โหลดหนังสือ

rkj
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ratchakitcha_1)
  madtakan_download
 • บันทึกซักซ้อมช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต และมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ (kumkrong_pwa_1_2561)
  pk-case-study
 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
  pk-conflict-of-interest
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)
  panpum
 • หนังสือคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (1794-2557)

add_1_u

ภาพกิจกรรม
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม