หน้าหลัก

newanim
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่องประจำปี 2560"

 • โครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่องประจำปีงบประมาณ 2560" (project)
 • แบบเสนอรายชื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่องประจำปี 2560” (form-1-3)


 • ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA - ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  (โครงการ ITA)

ดาวน์โหลดหนังสือ

rkj
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ratchakitcha_1)
  madtakan_download
 • บันทึกซักซ้อมช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต และมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ (9182837153932853)
  pk-case-study
 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
  pk-conflict-of-interest
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)

add_1_u

ภาพกิจกรรม
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม