แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานต่อกระทรวงมหาดไทย


แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของการประปาส่วนภูมิภาค

  • แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (5-year)

    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของการประปาส่วนภูมิภาค

  • ประจำปีงบประมาณ 2561 (year_2561_l_2)
  • ประจำปีงบประมาณ 2560 (year_2560)
  • ประจำปีงบประมาณ 2559 (plan_ministry-_pwa_2559)

    แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ของการประปาส่วนภูมิภาค

ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2561

  • ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 6 เดือน (report_ministry_pwa_2561_6m_pro)

ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2559