แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายงานต่อกระทรวงมหาดไทย


แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของการประปาส่วนภูมิภาค

 • แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (5-year)

  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของการประปาส่วนภูมิภาค

 • ประจำปีงบประมาณ 2561 (year_2561_l_2)
 • ประจำปีงบประมาณ 2560 (year_2560)
 • ประจำปีงบประมาณ 2559 (plan_ministry-_pwa_2559)

  แบบรายงานผลการดำเนินงานฯ ของการประปาส่วนภูมิภาค

  ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • ผลงบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือน (report_ministry-_pwa_2560_6m_14pro)

  ผลการดำเนินงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2559

 • ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (report_ministry_pwa_2559)