เอกสารเผยแพร่

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริต
newanim

 • เรื่อง แฉเส้นทางการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง ()
 • เรื่อง มาตรา 103 กับการทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ()
 • เรื่อง 10 สัญญาณบ่งชี้ว่าอาจจะเกิดการทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณ ()
 • เรื่อง การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind set) ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ()
 • เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ ()
 • เรื่อง "จะเปลี่ยน" หรือ "จะปล่อย" คุณเท่านั้นที่เป็นคนเลือก ()
 • เรื่อง "ความซื่อตรง" หลักคุณธรรมของชาติไทย ()
 • เรื่อง ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันทั่วโลก ประเทศไทยอยู่ตรงไหน...? ()
 • เรื่อง คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทย ()
 • เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ()
 • เรื่อง ลักษณะการจ่ายสินบน (10-october-2017)

พระราชบัญญัติฯ กฎ ระเบียบ คำสั่ง มาตรการ

 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ratchakitcha_1)
 • คำสั่ง กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3810593152555624)
 • มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ (kumkrong_pwa)

  หนังสือ

 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค(conflict-of-interest)

  โปสเตอร์ แผ่นพับ

 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ (command.pdf)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ศปท.กปภ. (poster_add)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง ความเป็นมาของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค (poster-1)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง หน้าที่ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค (poster-2)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่นภูมภาค (poster-3)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง การทุจริต (j-flag-1)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม (j-flag_jariyatum)
 • แผ่นพับแนะนำ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของการประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.) brochure-download และ brochure2-download
1