เอกสารเผยแพร่

newanim

ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ 2561

 • เรื่อง ลักษณะการจ่ายสินบน (10-october-2017)
 • เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม (11-november-2017)
 • เรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม ภาค 2 (12-december-2017)
 • เรื่อง ความผิดกับสินบน (1-january-2018)
 • เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (2-february-2018)
 • เรื่อง ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (3-march-2018)
 • เรื่อง พฤติกรรมอย่างไร...เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน ? (4-april-2018)
 • เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของ กปภ. (5-may-2018)
 • เรื่อง มาตรการควบคุม เพื่อมิให้บุคลากรของ กปภ. รับสินบน (6-june-2018)
 • เรื่อง มาตรการควบคุมเพื่อมิให้บุคลากรของ กปภ. ให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ (7-july-2018)
 • เรื่อง คิดแบบนี้ ทุจริตลดแน่นอน (8-august-2018)
 • เรื่อง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา (9-september-2018)

ประจำปีงบประมาณ 2560

 • เรื่อง แฉเส้นทางการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง (12-december-2016)
 • เรื่อง มาตรา 103 กับการทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ (1-january-2017)
 • เรื่อง 10 สัญญาณบ่งชี้ว่าอาจจะเกิดการทุจริตการเบิกจ่ายงบประมาณ (2-february-2017)
 • เรื่อง การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind set) ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน (3-march-2017)
 • เรื่อง จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม่ (4-april-2017)
 • เรื่อง "จะเปลี่ยน" หรือ "จะปล่อย" คุณเท่านั้นที่เป็นคนเลือก (5-may-2017)
 • เรื่อง "ความซื่อตรง" หลักคุณธรรมของชาติไทย (6-june-2017)
 • เรื่อง ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันทั่วโลก ประเทศไทยอยู่ตรงไหน...? (7-july-2017)
 • เรื่อง คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทย (8-august-2017)
 • เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ (9-september-2017)

พระราชบัญญัติฯ กฎ ระเบียบ คำสั่ง มาตรการ

 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ratchakitcha_1)
 • คำสั่ง กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3810593152555624)
 • มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ (kumkrong_pwa)

  หนังสือ

 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค(conflict-of-interest)
 • หนังสือคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (1794-2557)
 • หนังสือคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกระทรวงมหาดไทย (coi-ebook)

  โปสเตอร์ แผ่นพับ

 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ (command.pdf)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ศปท.กปภ. (poster_add)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง ความเป็นมาของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค (poster-1)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง หน้าที่ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค (poster-2)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่นภูมภาค (poster-3)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง การทุจริต (j-flag-1)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม (j-flag_jariyatum)
 • แผ่นพับแนะนำ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของการประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.) brochure-download และ brochure2-download
 • แผ่นพับศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของการประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.) แนะนำช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต (f_info_3_create)
1