กปภ. ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน


นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ (กปภ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ พร้อมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีก 54 องค์กร ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน จากนั้น กปภ. ได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ภาครัฐและเอกชนในการต่อต้านการให้สินบน (Dinner Talk) “รัฐเอกชนร่วมใจ ขับเคลื่อนธุรกิจไทยไร้สินบน” (Clean Business, Sustainable Thailand) เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน 2560 ห้องดุสิตธานีฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ กล่าวว่า กปภ.ในฐานะรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีความตระหนักและให้ความสำคัญเรื่องการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และมีการปลูกฝังค่านิยมองค์กร คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก ตลอดจนร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หลังจากการลงนามฯ ทุกหน่วยงานจะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจต่อไป

ภาพข่าว : สำนักงาน ป.ป.ช.
เขียนข่าว : กองสืื่อสารองค์กร

กปภ. ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน
กปภ. ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน
กปภ. ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน
กปภ. ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน
กปภ. ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน
กปภ. ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 54 หน่วยงาน