กปภ. ร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560"

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 นายกิตินันต์ ทิพย์จำนงค์ หัวหน้างานมาตรฐานวินัย ได้เข้าร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560” ภายใต้แนวคิด “รัฐบาลใหม่ คอร์รัปชันเก่า” ณ โรงแรมเซ็นทารา แกกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็ลทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สังคมไทยตระหนักรู้ว่า ในอนาคตการที่เราจะมีรัฐบาลที่ดีไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง ไม่โกงกิน ไม่ใช้อำนาจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ่อง จำเป็นที่คนไทยต้องแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันให้มีการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่จำเป็นให้สำเร็จ รวมทั้งแนวทางที่จะทำให้ประชาชนสามารถรู้เท่าทันเพื่อการตัดสินใจเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติร่วมกัน ซึ่งในงานดังกล่าวมีบุคคลทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มาร่วมงานกันอย่างมาก

กปภ. ร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560"
กปภ. ร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560"
กปภ. ร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560"
กปภ. ร่วมงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2560"