กปภ. เดินหน้าประชุมโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อตกลงคุณธรรม

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาค เดินหน้าประชุมตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) "โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี - พนัสนิคม - (พานทอง) - (ท่าบุญมี) อ.เมืองชลบุรี, อ.พนัสนิคม, อ.พานทอง, อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี (ระยะที่ 1)" เพื่อแสดงเจตนารมณ์ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และผู้เชี่ยวชาญร่วมสังเกตการณ์ ณ อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่การประปาส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ กปภ. ให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนผู้เสนอราคาในโครงการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานมูลค่าตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เพื่อร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลโครงการในทุกกระบวนการ

กปภ. เดินหน้าประชุมโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อตกลงคุณธรรม
กปภ. เดินหน้าประชุมโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อตกลงคุณธรรม
กปภ. เดินหน้าประชุมโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อตกลงคุณธรรม
กปภ. เดินหน้าประชุมโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อตกลงคุณธรรม