หน้าหลัก

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ของการประปาส่วนภูมิภาค

รายงานผลการร้องเรียนของศูนย์ ศปท.กปภ.

 • รายงานแจ้งสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่าน ศปท.กปภ. ตามบันทึก ที่ มท 55622-2/621 ลว. 10 ตุลาคม 2559 (55622-2-621)
 • รายงานแจ้งสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่าน ศปท.กปภ. ตามบันทึกที่ มท 55622-2/528 ลว. 7 กันยายน 2559 (55622-2-528)
 • รายงานผลการร้องเรียนของศูนย์ ศปท.กปภ. ตามบันทึกที่ มท 55622-2/พิเศษ ลว. 25 พฤษภาคม 2559 (ccf20)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ศปท.กปภ.) ประจําปีงบประมาณ 2560 (action-plan-2560)
 • ปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศปท.กปภ.) ประจำปีงบประมาณ 2560 (calender-2560)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ศปท.กปภ.) ประจําปี 2558-2560 (action-plan-2558-2560-download)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2559

 • บันทึก ที่ มท 55622-2/709 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ของ ศปท.กปภ. และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ "ปณิธานความดี ปีมหามงคล" ของ กปภ. ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2559รวมทั้งสรุป และรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานสิ้นปีงบประมาณ 2559 (rp_59)
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไตรมาส 4/2559 (rp_anticor_4-59)
 • แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 (rp_anticor_1-4_59)
 • รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สิ้นปีงบประมาณ 2559 (analyze_acticor_59)

ดาวน์โหลดหนังสือ

pk-case-study
 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
  pk-conflict-of-interest
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)

add_1_u

ภาพกิจกรรม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม