หน้าหลัก

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

 • เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส (intention_pwa-2560)

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ของการประปาส่วนภูมิภาค

รายงานแจ้งสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่าน ศปท.กปภ.

 • ตามบันทึก ที่ มท 55622-2/222 ลว. 21 เมษายน 2560 (ccf21042560)
 • ตามบันทึก ที่ มท 55622-2/621 ลว. 10 ตุลาคม 2559 (55622-2-621)
 • ตามบันทึก ที่ มท 55622-2/528 ลว. 7 กันยายน 2559 (55622-2-528)
 • ตามบันทึก ที่ มท 55622-2/พิเศษ ลว. 25 พฤษภาคม 2559 (ccf20)

ดาวน์โหลดหนังสือ

rkj
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ratchakitcha_1)
  madtakan_download
 • บันทึกซักซ้อมช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต และมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ (9182837153932853)
  pk-case-study
 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
  pk-conflict-of-interest
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)

add_1_u

ภาพกิจกรรม
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม