หน้าหลัก

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

 • เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส (intention_pwa-2560)

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ของการประปาส่วนภูมิภาค

รายงานแจ้งสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่าน ศปท.กปภ.

 • ตามบันทึก ที่ มท 55622-2/621 ลว. 10 ตุลาคม 2559 (55622-2-621)
 • ตามบันทึก ที่ มท 55622-2/528 ลว. 7 กันยายน 2559 (55622-2-528)
 • ตามบันทึก ที่ มท 55622-2/พิเศษ ลว. 25 พฤษภาคม 2559 (ccf20)

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ศปท.กปภ.) ประจําปีงบประมาณ 2560 (pananticor_pwa_1-2560_web) และปฏิทินการดำเนินงานฯ (calender-2560)
 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ศปท.กปภ.) ประจําปี 2558-2560 (action-plan-2558-2560-download)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560

 • บันทึก ที่ มท 55622-2/80 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุรธรรมของ กปภ. ครั้งที่ 2/2560 (ccf22022560)
 • แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ไตรมาส 1/2560 (ponanticor_pwa_1-2560_web)
 • แบบสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 (rp_anticor_1-4_59)
 • รายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สิ้นปีงบประมาณ 2559 (analyze_acticor_59)

ดาวน์โหลดหนังสือ

pk-case-study
 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
  pk-conflict-of-interest
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)

add_1_u

ภาพกิจกรรม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม