หน้าหลัก

newanim
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่องประจำปี 2560"

 • โครงการ "ทำดี มีผล คนยกย่องประจำปีงบประมาณ 2560" (project)
 • แบบเสนอรายชื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลในโครงการ “ทำดี มีผล คนยกย่องประจำปี 2560” (form-1-3)

  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 • คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (article_20171003170429)
 • เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (form1-ita-2561)
 • แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (form2-ita-2561
 • แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (internal-2561)
 • แบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (enternal-2561)


  แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 • แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561
 • แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค ปีงบประมาณ 2561


 • ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA - ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  (โครงการ ITA)

ดาวน์โหลดหนังสือ

rkj
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ratchakitcha_1)
  madtakan_download
 • บันทึกซักซ้อมช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต และมาตรการให้ความคุ้มครองผู้ให้เบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ (9182837153932853)
  pk-case-study
 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
  pk-conflict-of-interest
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค (conflict-of-interest)
  panpum
 • หนังสือคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (1794-2557)

add_1_u

ภาพกิจกรรม
กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม