ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2558 - 2560)


แผนปฏิบัติการฯ

  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม (ศปท.กปภ.) ประจําปี 2558-2560 (action-plan-2558-2560-download)