ปีงบประมาณ 2560

แผนปฏิบัติการฯ

  • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 (pananticor_pwa_1-2560_web_raya3-ues)
  • ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2560 (calender-2560)

    ผลการดำเนินงานฯ

  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ไตรมาส 1/2560 (ponanticor_pwa_1-2560_web) และบันทึก ที่ มท 55622-2/80 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 (ccf22022560)