ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการฯ

  • แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561
    (plan_anticor_pwa_2561_lll)
  • ปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 (calendar_2561_l)

    ผลการดำเนินงานฯ

  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไตรมาส 1 (anticor_1-2561)
  • ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2 (anticor_2-2561_l)