ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการฯ

  • แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2561 (plan_anticor_pwa_2561_ll)
  • ปฏิทินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 (calendar_2561_l)

    ผลการดำเนินงานฯ