เอกสารเผยแพร่

 • หนังสือกรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย (case-study)
  newanim
 • หนังสือคู่มือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของการประปาส่วนภูมิภาค(conflict-of-interest)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ (command.pdf)
  -โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต และกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ศปท.กปภ. (poster_add)
 • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ratchakitcha_1)
 • คำสั่ง กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3810593152555624)
 • มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ (kumkrong_pwa)
 • แผ่นพับแนะนำ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของการประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.) brochure-download และ brochure2-download
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง ความเป็นมาของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค (poster-1)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง หน้าที่ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค (poster-2)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทุจริต ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่นภูมภาค (poster-3)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง การทุจริต (j-flag-1)
 • โปสเตอร์ความรู้ เรื่อง คุณธรรมและจริยธรรม (j-flag_jariyatum)
1