กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ทั่วไป


ดาวน์โหลด ฉบับเกร็ดความรู้

  • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 (law_anticor_03)
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (law_anticor_04)
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 (law_anticor_01)
  • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (law_anticor_02)
  • พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การของรัฐ พ.ศ. 2502 (law_anticor_05)