กปภ. จัดสัมมนา การกำกับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การกำกับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA" เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเป็นการระดมความคิดในการปรับปรุงมาตรการและกลไกการดำเนินงานของ กปภ. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กปภ.สำนักงานใหญ่

กปภ. จัดสัมมนา การกำกับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA
กปภ. จัดสัมมนา การกำกับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA
กปภ. จัดสัมมนา การกำกับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA
กปภ. จัดสัมมนา การกำกับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA
กปภ. จัดสัมมนา การกำกับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA
กปภ. จัดสัมมนา การกำกับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA
กปภ. จัดสัมมนา การกำกับดูแลองค์กรผ่านเกณฑ์ประเมิน ITA