กปภ. เข้าร่วมงานกิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 กปภ. ได้เข้าร่วมงานกิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปี 2560 ณ ห้องริชมอนด์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนด์สไตล์ลิช คอนเวนชั่น
ทั้งนี้ ป.ป.ช. ได้จัดเวทีเสวนาและอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการพัฒนาและ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 4 ท่าน ดังนี้
1 นายวรวิทย์ สุขบุญ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
2 ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3 นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
4 นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ในช่วงบ่ายมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ" โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ "บุคคลต้นแบบ" ด้านการมีส่วนร่วมส่งเสริมธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ประจำปี 2560 และพิธีมอบรางวัล "รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน" ซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความยินดีแก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัลต่างๆ

กปภ. เข้าร่วมงานกิจกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ