งานวันประปาวิชาการ 2561

การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดงานวันประปาวิชาการ 2561 ภายใต้แนวคิด "Transform to SUCCESS" โดยมีนายเวทย์ นุชเจริญ ดร.อัมพร จันทวิบูลย์ ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ในฐานะคณะกรรมการ กปภ. นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดและมอบรางวัลการแข่งขันทักษะการออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบผลิตน้ำอัตโนมัติ PLC พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กิจกรรม CSR ตลอดจนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการด้านน้ำประปาอย่างทั่วถึง ถูกสุขอนามัยและก้าวสู่องค์กรสมรรถนะสูง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร

งานวันประปาวิชาการ 2561
งานวันประปาวิชาการ 2561
งานวันประปาวิชาการ 2561
งานวันประปาวิชาการ 2561
งานวันประปาวิชาการ 2561
งานวันประปาวิชาการ 2561
งานวันประปาวิชาการ 2561
งานวันประปาวิชาการ 2561
งานวันประปาวิชาการ 2561
งานวันประปาวิชาการ 2561
งานวันประปาวิชาการ 2561
งานวันประปาวิชาการ 2561