การประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางสร้างความโปร่งใส...สู่สังคมใหม่ไร้สินบน”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 26561 หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กองวินัยและส่งเสริมคุณจริยธรรม ฝ่ายกฎหมาย ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเผยแพร่แนวทางการกำหนดมาตรการควบคุมภายในของนิติบุคคล ภายใต้กรอบการสัมมนา "แนวทางสร้างความโปร่งใส...สู่สังคมใหม่ไร้สินบน” ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์บอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลตำรวจเอก สถาพร หลาวทอง กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาฯ
การสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางกำหนดมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมสำหรับนิติบุคคลในการป้องกันการให้กินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่รัฐต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ และเกิดการบูรณาการความรู้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ภายในงานมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนมุมมองและความเห็นต่อสถานการณ์ของการทุจริตติดสินบน ในหัวข้อ "กลไกการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการให้สินบน”

การประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางสร้างความโปร่งใส...สู่สังคมใหม่ไร้สินบน”
การประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางสร้างความโปร่งใส...สู่สังคมใหม่ไร้สินบน”
การประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางสร้างความโปร่งใส...สู่สังคมใหม่ไร้สินบน”
การประปาส่วนภูมิภาคเข้าร่วมสัมมนา "แนวทางสร้างความโปร่งใส...สู่สังคมใหม่ไร้สินบน”