กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.

นายกฤษฎา ศังขมณี รองผู้ว่าการ (บริหาร) การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เข้าร่วมการสัมมนาสาธารณะ เรื่อง "ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย" หลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษจากศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี การนำเสนอและวิพากษ์ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนการเสวนาเรื่องการป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย ในการนี้ กปภ. ได้ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตน้ำประปา การให้บริการน้ำประปาในประเทศไทย รวมถึงผลงานด้านนวัตกรรมการบริการลูกค้า และผลงานการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วนงานภาครัฐอีกด้วย

กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.
กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.
กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.
กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.
กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.
กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.
กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.
กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.
กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.
กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.
กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.
กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.
กปภ. ร่วมสัมมนาป้องกันการทุจริตด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานกับ ป.ป.ช.