โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้จัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แก่ผู้บริหารของการประปาส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม 2 อาคาประปาวิวัฒน์ สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประเมินคุณธรรมฯ ของ กปภ. ในส่วนของแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประเด็นคำถาม ในการพัฒนาระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้สูงขึ้น ในการจัดอบรมดังกล่าวการประปาส่วนภูมิภาคได้รับเกียรติจากเจ้าหนา้ที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. มาเป็นวิทยากรบรรยาย

โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
โครงการอบรมให้ความรู้และแนวทางการประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)